Algemeen -

Search
Go to content

Main menu:

Algemeen

Over ADRON

HET ONTSTAAN VAN SNRI/ADRON

In de beginjaren zeventig werd de behoefte gevoeld om naast onderzoek vanuit de SML ook onderzoek te doen, gericht op andere productiegebieden in Suriname en op de kleine padieverbouwers. Immers de SML richtte haar onderzoeksactiviteiten op  haar eigen behoeften en op haar eigen arealen. In 1973 werd dan ook het Praktijk Onderzoek Rijst (POR) door het Ministerie van LVV opgericht. Dit POR werd gehuisvest in de Europolder. Echter heeft dit niet lang kunnen bestaan. In1984 moest POR vanwege gebrek aan middelen en gekwalificeerd personeel de activiteiten beëindigen. In 1984  werd reeds door een werkgroep geopperd om een nationaal rijstonderzoeksinstituut op te zetten. Uiteindelijk werd in 1987 de SNRI (Stichting Nationaal Rijstonderzoeksinstituut)  opgericht en in 1994 kon met de implementatie van het een en ander begonnen worden en wel met het opzetten  van het onderzoekscentrum ADRON (Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie) in de Europolder op de bestaande locatie van het POR.

DOELSTELLING VAN SNRI
De Stichting heeft tot doel, ter bevordering van de rijstcultuur in de ruimste zin des woords, in het gehele land wetenschappelijk en toegepast onderzoek binnen de rijstsector te verrichten en te doen verrichten, zomede zorg te dragen voor het beschikbaar komen van goed plantmateriaal ten behoeve van de rijstverbouwers.
(geciteerd uit de statuten van de SNRI ).

HET SNRI/ADRON PROJECT
Het haalbaarheidsonderzoek voor het opzetten van een nationaal rijstonderzoekscentrum vond plaats rond de jaarwisseling 1988/1989. De uitkomsten hiervan waren positief. Na drie jaar werd de aanbesteding gehouden voor het uitvoeren van de eerste fase. Deze fase had een looptijd van 1½  jaar, en had een tweeledig doel. Om verdere steun van de UE  te
verwerven moesten in de eerste plaats de financiële stukken en aanbestedingsdocumenten die betrekking hadden op de volgende fase (waarin moderne onderzoeksfaciliteiten moesten worden opgezet) worden opgesteld. In de tweede plaats moest er een bijdrage geleverd worden aan de heractivering van het veredelingswerk en het teeltkundig onderzoek. Deze taken werden toevertrouwd aan het consultancybureau

ARCADIS EUROCONSULT.
De tweede fase van  het project hield een aantal onderdelen in:
* De bouw van het onderzoekscentrum
* De aanschaf van machines en apparatuur
*  Technische bijstand uit te voeren door de            
   consultant
*  Het trainen van ADRON's onderzoekers
*  Het monitoren en evalueren van het project

Deze projectfase is door beide partijen, t.w. de Regering van Suriname en de EU ondertekend in oktober 1995. Met dit project was een totaal  bedrag van ECU 3.215.000,00 gemoeid. Deze fase had een looptijd van 5jaren en duurde tot juni 2001. Met de  bouw van het onderzoekscentrum werd op 1 december 1998 aangevangen en de eerste oplevering vond op 29 oktober 1999 plaats.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu